Publicatie

Een slapeloze nacht in 2010 inspireerde mij naar onderstaande tekst waarvan de woorden onophoudelijk bleven stromen. Ik kon niet anders dan ze midden in de nacht op te schrijven. Waarom is deze impuls zo sterk dat ik niet anders kan dan er gehoor aan geven? Wordt het misschien tijd we het verschilsdenken opgeven en groeien naar eenheidsdenken? Ik hoop dat velen het onderstaande door willen zenden, naar familie, geliefden, vrienden, bekenden en onbekenden. Misschien gaat er wel een golf rond de Aarde, niet een keer, maar meerdere keren. We ontvangen e-mail die onbetekenend kan zijn, maar in deze tekst zit de energie van zegenende Liefde. Schroom ook niet mij de e-mail met tekst een keer te zenden. Ik heb het ook in het Engels vertaald zodat je de tekst ook naar anderen in elk land kunt zenden. Een groet vanuit het Universele Licht en het hart van Sadhvi Amritananda Giri

 

De Grote Zegen

In een slapeloze nacht vol energie ontving ik een Zegen
en de energie van deze Zegen was LIEFDE
Mij werd gevraagd deze Zegen door te geven
zodat er een golf van Zegenende Liefde zich verspreiden kan van mens tot mens,
van land tot land, van continent naar continent
Liefde is universeel, Liefde overbrugt en verbindt
Liefde is wat iedereen kent en waar iedereen naar verlangt
Liefde kent geen ras, kleur, taal, land of gezag
Liefde is het grootste geschenk aan de mens:
het vermogen om Liefde te ervaren en Liefde te delen
Uni Source
Ieder mens kent wel iemand waar men Liefde voor voelt:
Liefde voor ouders, grootouders, broers en zussen
Liefde voor een vriend, een geliefde of een partner,
Liefde voor een kind of een kleinkind,
Liefde voor een dier, voor de natuur
Liefde voor je land, de zee, een berg, een regenboog, een ster aan de hemel
Liefde voor Christus, Boeddha, Allah, Tao
Liefde voor de Schepper, voor God, voor de Omnicreativiteit
 Liefde ervaren we allemaal in ons hart
In Liefde zijn we allemaal hetzelfde
Dat is de Grote Zegen voor ieder mens
Een Bron, een Zegen, een Liefde
Uni Source
Ontvang deze Zegen en Liefde en geef deze Zegen door naar wie je maar wilt
deze Zegenende Liefde is vrij en kent geen voorwaarde
heeft geen gebod noch verbod, belooft ook geen gewin of succes
voorspelt geen verlies als je de Zegen niet doorgeeft
Liefde is Liefde en is vrij, omdat we Liefde zijn
Liefde geeft eigenschappen als mededogen, begrip, tolerantie, acceptatie
Liefde geeft vrede
Vertaal deze tekst in je eigen taal
Zend deze Grote Zegen door
Laat een golf van Liefde de Aarde omarmen
Een Bron, een Zegen, een Liefde

Uni Source

Sadhvi Amritananda Giri (2012)

 

English translation

A sleepless night inspired me to the text below, from which the words were flowing incessantly. I could not resist to write them down in the night. Why is this impulse so strong that I can do nothing else but follow it? Is this the moment for us to give up  thinking in differences and to start thinking in unity? I hope, many people will send this text to family, loved ones, friends, acquaintances and strangers. Maybe a wave will go around the Earth, not once but several times. We receive e-mail that may be insignificant, but in this text there is the energy of Blessing Love. Do not hesitate to send me also an email with this text. It is translated in English, so you can send it to everyone in every country.

A greeting from the Universal Light and from the heart of Sadhvi Amritananda Giri

The Great Blessing

In a sleepless night full of energy I received a Blessing
and the energy of this Blessing was LOVE

I was asked to pass this Blessing on
so that a wave of Blessing Love
can be spread from man to man,
from country to country, from continent to continent

Love is universal, love bridges and connect
Love is what everyone knows and everyone is longing to
Love knows no race, color, language, country or authority
Love is the greatest gift to mankind:
the ability to experience love and to share love

 

Uni Source

Every person knows someone where you feel love for:
Love for parents, grandparents, brothers and sisters
Love for a friend, a lover or a partner
Love for a child or grandchild
Love for animals, for nature
Love for your country, the sea, a mountain, a rainbow, a star in the sky
Love for Christ, Buddha, Allah, Tao
Love for the Creator, for God, for the Omni Creativity

We all experience love in our hearts
In love we are all the same
that is the Great Blessing for everyone
One Source, one Blessing, one Love

 

Uni Source

Receive this Blessing and this Love
Pass this Blessing on to everyone you want
This Blessing is free and Love knows no condition
has no command or prohibition, promises no gain or success
there is no prediction of loss if you do not pass the Blessing on
Love is Love and is free, because we are Love
Love gives qualities as compassion, understanding, tolerance, acceptance

Love brings peace

Translate this text in your own language
Send this Great Blessing on
Let a wave of Love embrace the Earth
One Source, One Blessing, One Love

 

Uni Source

Sadhvi Amritananda Giri (2012)